Istota badań prognostycznych – PracazEkonomii.pl

Pisanie prac licencjackich zwykle oparte jest na płaszczyźnie metodologiczno-teoretycznej. Pisanie prac magisterskich polega dodatkowo na ujęciu rozważań o charakterze praktyczno-analitycznym. Prowadzone badania zazwyczaj dotyczą przeszłości, ale mogą mieć również charakter prognostyczny, dotyczyć zagadnień opisanych poniżej i tym samym być cenną wskazówką w procesie decyzyjnym w firmie.

Pisanie prac licencjackich zwykle oparte jest na płaszczyźnie metodologiczno-teoretycznej. Pisanie prac magisterskich polega dodatkowo na ujęciu rozważań o charakterze praktyczno-analitycznym. Prowadzone badania zazwyczaj dotyczą przeszłości, ale mogą mieć również charakter prognostyczny, dotyczyć zagadnień opisanych poniżej i tym samym być cenną wskazówką w procesie decyzyjnym w firmie.

W celu uniknięcia upadłości przedsiębiorstwa niezbędne jest podejmowanie właściwych decyzji gospodarczych, umotywowanych dostarczonymi wynikami analiz ex ante dotyczących przyszłości.

Decydowanie w biznesie obarczone jest dużą odpowiedzialnością, której skalę warunkują:

 • pewność,
 • niepewność,
 • bądź ryzyko

jakie wiąże się z procesem decyzyjnym. Decydent w warunkach pewności jest w 100 % przekonany jakie wydarzenia będą miały miejsce w przyszłości. Jeżeli posiada ograniczoną ilość informacji i jest niepewny, należy stwierdzić, iż nie posiada możliwości przypisania prawdopodobieństwa wystąpienia okoliczności, które nie ulegają oddziaływaniom ze strony decydenta. Jeśli prognozowanym zdarzeniom można przyporządkować prawdopodobieństwo wystąpienia (są określone dane na ich temat), decydent działa w warunkach ryzyka, które może minimalizować.

Należy wysnuć wniosek, że skuteczność predykcyjna określonych narzędzi prognostycznych pomaga w minimalizowaniu ryzyka podejmowania decyzji gospodarczych, co wspomaga przeciwdziałanie upadłości podmiotu gospodarczego.

W literaturze przedmiotu możemy odnaleźć wyjaśnienie pojęcia predykatu
w odniesieniu do systemów eksperckich, jako nazwy reprezentującej jakąś własność lub relację. Z innego punktu widzenia określenie „predykcja” oznacza po prostu proces prognozowania, czyli racjonalnego przewidywania przyszłych zdarzeń. Dotyczy on nie tylko wydarzeń, ale również kształtującego się pod ich wpływem obrazu rzeczywistości.

Skuteczność predykcyjna – sprawdzalność prognozy jest związana z dwiema funkcjami sporządzanych scenariuszy przyszłych zdarzeń, z:

 • funkcją poznawczą,
 • funkcją prewencyjną.

Funkcja poznawcza polega na porządkowaniu przeszłych i aktualnych informacji, które umożliwiają strukturalizację rzeczywistości. W jej ramach wyodrębnia się jednorodne zjawiska oraz procesy, a także relacje pomiędzy nimi.

Prognoza spełniając funkcję poznawczą stanowi instrument poznania możliwych kierunków rozwoju przyszłości, jak również wspiera proces podejmowania decyzji biznesowych.

Funkcja prewencyjna sporządzonej prognozy jest związana z zabezpieczeniem firmy przed sytuacjami, których wystąpienie gdyby było niewiadome mogłyby obniżyć zdolność właściwej reakcji. W ramach scenariusza przyszłych zdarzeń określa się prawdopodobieństwo ich wystąpienia, a także ich potencjalne skutków.

Zasadniczo ogólny uniwersalny model procesu decyzyjnego możemy sformułować
w postaci modelu ekonometrycznego, który w bardzo dużym stopniu może ułatwić podjęcie właściwego wyboru.

Przykładem modelu ekonometrycznego, mającego charakter deterministyczny, dzięki któremu znika niepewność podejmowanych decyzji, jest dyskryminacyjny model oceny ryzyka stanowiący narzędzie analizy dyskryminacyjnej. Warto zauważyć, że ideowo (sytuacją do której się dąży) modele deterministyczne są proste, gdyż podejmowanie decyzji dzięki nim sprowadza się do wyboru, dzięki któremu decydent jest w stanie odnieść największą korzyść.

Ciekawym spostrzeżeniem jest to, że w Polsce jak i w innych krajach wysoko rozwiniętych, w sporządzaniu prognoz związanych z upadłością podmiotu gospodarczego najczęściej stosuje się właśnie model oparty na analizie dyskryminacyjnej Jego budowa musi być oparta na budowie dwóch rodzajów firm:

 • dobrego przedsiębiorstwa,
 • upadłego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że z ekonomicznego punktu widzenia upadłość przedsiębiorstwa jest rozumiana jako:

 • niewypłacalność – np. stan niewypłacalności osoby prowadzącej firmę, potwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu gospodarczego, bądź brak zdolności firmy do uregulowania swoich zobowiązań finansowych,
 • bankructwo,
 • utratę zdolności płatniczej,
 • skutek kryzysu organizacyjnego i finansowego.

Udostępnienie jak największej ilości danych o przedsiębiorstwie umożliwia uzyskanie wiarygodnych wyników analiz ex ante. Jest to nieoceniona pomoc w pisaniu prac dyplomowych.