Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie po wypadku?

Statystyki pokazują, że najwięcej obrażeń ciała bądź zdarzeń śmiertelnych powstaje w wyniku wypadków drogowych. Poszkodowanymi są nie tylko kierowcy, ale również piesi, motocykliści czy rowerzyści. O odszkodowanie powypadkowe może ubiegać się każdy poszkodowany, który nie spowodował samego wypadku. A głównym zadaniem firmy AUXILIA jest pomoc osobom pokrzywdzonym w wypadkach drogowych i uzyskanie jak najwyższej możliwej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Czego może domagać się osoba pokrzywdzona w wypadku od towarzystwa ubezpieczeniowego?

Odszkodowanie po wypadku ma na celu finansowe zrekompensowanie szkody poniesionej w wyniku takiego zdarzenia, jak na przykład: naprawa samochodu czy poniesienie kosztów leczenia. Odszkodowanie należy się osobie poszkodowanej w przypadku, kiedy zostały naruszone jej prawnie chronione dobra lub interesy. Odszkodowanie powinno być adekwatne do wyrządzonej szkody.

Natomiast zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę szkody niematerialnej, czyli krzywdy – cierpień i dolegliwości doznanych na skutek wypadku lub śmierci osoby bliskiej. .

Renta ma  na celu poprawę sytuacji finansowej osoby poszkodowanej. Wtedy, gdy utraciła ona tymczasowo lub stale, zdolność do podjęcia pracy zarobkowej. 

Co w przypadku nieletnich i wypadków śmiertelnych? 

W przypadku, kiedy to osoba małoletnia ucierpiała w wypadku, o odszkodowanie w jej imieniu występują rodzice lub prawni opiekunowie. Natomiast jeśli osoba, niezależnie od wieku, zginie w wypadku, to odszkodowanie bądź zadośćuczynienie zostanie wypłacone jej bliskim.

Jakie istnieją formy porozumienia poszkodowanego ze sprawcą wypadku?

Odpowiedzialność deliktowa: jest ona rezultatem sprzecznych zachowań względem prawa lub życia społecznego. Odpowiedzialność kontraktowa: wynikająca z porozumienia stron, gdzie sprawca wypadku zobowiązuje się do naprawienia szkody bądź poniesienia opłat związanych ze szkodą.

W przypadku, w którym osoba poszkodowana w takim zdarzeniu, jak wypadek drogowy przyczyniła się w jakimś stopniu do powstania szkody (czyli jest współwinna wypadku), to obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od stopnia, w jakim winę ponoszą obie strony. Co ważne, odszkodowanie nie powinno zostać automatycznie zmniejszone z powodu zaistniałej sytuacji, ponieważ wymaga to indywidualnej oceny sądu. Czy oby na pewno poszkodowany mógł uniknąć zdarzenia lub też zmniejszyć jego skutki? 

Prawa oraz obowiązki poszkodowanego

Poszkodowany ma prawo:

– Do powiadomienia o wypadku swojego ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma obowiązek przyjąć takie zawiadomienie.

– Do rozpatrzenia sprawy w ciągu 30 dni od zdarzenia. Jeśli nie podejmie on żadnych działań oraz nie poinformuje sprawcy wypadku, to uznaje się, że sprawa została wyjaśniona.

– Do otrzymania odszkodowania w pełnej wysokości. Ubezpieczyciel sprawcy zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat, a także utraconych korzyści, jakie poszkodowany mógł uzyskać w tym czasie. 

– Podczas procesu karnego poszkodowany jest pokrzywdzonym. Ma prawo występować również w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

– Zostać poinformowany w jasny i wyczerpujący sposóbo decyzji ubezpieczyciela,zwłaszcza gdy odmówił on wypłaty świadczenia.

– Mieć wgląd w dokumentację dotyczącą zdarzenia. Może otrzymać ją w formie ksero kopii lub też w formie elektronicznej. 

– Do odwołania się od decyzji od ubezpieczyciela, jeśli nie zgadza się z jego rozstrzygnięciem.

– Zgłosić zajście do odpowiedniego organu państwowego, jeśli jego prawa zostały naruszone. 

–  Do żądania odsetek w związku z nieterminową wpłatą odszkodowania.

– Wniesienia sprawy do sądu w momencie, gdy ubezpieczyciel odmówił mu wypłaty odszkodowania bądź gdy wypłacona kwota w jego ocenie jest niepełna.

Dodatkowe korzyści, jakie otrzymujemy od firmy AUXILIA to: 

– Zwolnienie z kosztów związanych z rozprawą sądową.

– Przeprowadzanie rozprawy przedsądowej jak i sądowej przez profesjonalną kancelarię prawną.

– Wynagrodzenie pobieranie jest dopiero wtedy, gdy uda się otrzymać odszkodowanie. Jeśli zdarzy się, że odszkodowania nie otrzymamy, nie ponosimy dodatkowych kosztów.

– Natychmiastowa pomoc gotówkowa do 15.000 tysięcy złotych.

– Pokrycie kosztów związanych z zebraniem materiałów dowodowych. – Kompletna i kompleksowa obsługa prawna.